KvSzünet játék és részvételi szabályzat

1. A játék szervezője
A játék szervezője a KvSzünet blog, a továbbiakban: Játékszervező. 
 
A Játék 
2.1. Jelen Részvételi- és Játékszabályzat a Játékszervező által szervezett, a https://www.facebook.com/kvszunet elérésű Facebook oldalon meghirdetett promóciós nyereményjátékokra vonatkozik (a továbbiakban: Játék).
 
2.2.   A Játékban való részvétel a jelen Részvételi- és Játékszabályzat automatikus, minden további jognyilatkozat nélküli elfogadását jelenti (a továbbiakban: Játékszabályzat).
 
2.3. A jelen Játékszabályzatban foglaltakért, továbbá a Játékkal kapcsolatos kötelezettségek teljesítéséért a kizárólagos felelősség a Játékszervezőt terheli.
 
A Játék szervezését, bonyolítását, a nyereménysorsolást, valamint az adatkezelést, a Nyertesek értesítését és a nyeremények kézbesítését kizárólag a Játékszervező végzi.
 
2.4. A Játékszervező kijelenti, hogy a Facebook közösségi hálózat nem vesz részt a Játék szervezésében, a nyeremények biztosításában, sorsolásában, illetve bármely további ügyintézésben, panaszkezelésben, a Játékot nem szponzorálja, nem felügyeli, illetve más módon sincs kapcsolatban a Játékkal, azért a felelősségük semmilyen jogcímen nem áll fenn. 
 
A Játékosok a Játék során átadott információkat, személyes adatokat kizárólag a Játékszervező részére adják át.
 
A Játékban résztvevő személyek
3.1. A Játékban a Játék kezdő időpontjában és a sorsolás időpontjában Magyarországon lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező, 18. életévüket betöltött, cselekvőképes természetes személyek vehetnek részt.
3.2. A Játékos a Játékban történő részvétellel elismeri, hogy teljeskörűen megismerte a jelen Játékszabályzatban rögzített részvételi feltételeket és azokat magára nézve feltétel nélkül elfogadta.
 
Amennyiben a Játékos a részvételi feltételeket – annak bármely rendelkezése tekintetében – nem fogadja el, vagy azzal kapcsolatban kifogást emel, a Játékból annak bármely szakaszában – indokolás nélkül – kizárásra kerül.
 
 
 
A Játék időtartama
4.1. A Játék időtartama (a továbbiakban: Játékidő) a Játékra történő felhívásban (a továbbiakban: Játékfelhívás) kerül meghatározásra.
 
4.2. Nyereménysorsolás: ha a Játékra történő felhívásban másképp nem rendelkeznek, akkor a Játékidő végét követő 7 napon belül.
 
4.3. Eredményhirdetés: ha a Játékra történő felhívásban másképp nem rendelkeznek, akkor a sorsolástól számított 24 órán belül.
 
 
 
A Játék feltételei és menete
5.1. A Játékban való részvétel feltétele, hogy a Játékos a Játékidőn belül maradéktalanul teljesítse a Játékfelhívásban foglaltakat. 
 
5.2. A Játék menetének részletes leírását a Játékfelhívás tartalmazza, amely teljes egészében elérhető a 2.1. pont szerinti közösségi oldalakról.
 
5.3. A Játék kimenetelének bármely módon történő szándékos befolyásolására irányuló törekvés a Játékosnak a Játékból való azonnali, értesítés és indokolás nélküli kizárását vonja maga után.
 
A Játékszervező fenntartja a jogot, hogy manipuláció, szabálytalan játék, visszaélés vagy ezek gyanúja esetén a Játékból bármely Játékost értesítés és indokolás nélkül azonnal kizárjon.
 
5.4. A Játékos tudomásul veszi, hogy Játékszervező a 2.1. pont szerinti közösségi oldalakon bármely poszt közlését megtagadhatja, moderálhatja vagy azt eltávolíthatja, különösen abban az esetben, amennyiben annak tartamát kifogásolhatónak minősíti, saját belátása szerint jogsértőnek vagy oda nem illőnek találja. Ezt követően a Játékszervező a Játékost további értesítés nélkül jogosult kizárni a Játékból. 
 
 
 
Sorsolás és nyeremény
6.1. Azok a Játékosok kerülnek be a Játékszervező nyereménysorsolási adatbázisába, akik maradéktalanul teljesítették a Játékfelhívásban foglaltakat. 
 
A Játékszervező a sorsolást követően vizsgálja és állapítja meg, hogy a Nyertes megfelel-e a jelen Játékszabályzatban rögzített valamennyi feltételnek és maradéktalanul teljesítette-e a Játékfelhívásban foglaltakat. 
 
Minden Játékos egyszer kerülhet be a nyereménysorsolási adatbázisba. 
 
6.2. A nyereménysorsolási adatbázisba felvett Játékosok közül egy Nyertes kerül kisorsolásra (a továbbiakban együtt: Nyertes).  
 
6.3. A sorsolást a Játékszervező munkatársai végzik.
 
A sorsolások nem nyilvánosak. 
 
6.4. A Nyertest a Játékszervező véletlenszerű sorsolással, sorsolóprogrammal választja ki a nyereménysorsolási adatbázisba felvett Játékosok közül.
 
6.5. A Nyertes a Játékfelhívásban közzétett Nyereményre szerez jogosultságot (a továbbiakban: Nyeremény). 
 
6.6. A Nyeremény készpénzre nem váltható át, más nyereményre nem módosítható és másra nem ruházható át. 
 
6.7. A Nyertes értesítése a 2.1. pont szerinti felületeken és/vagy direkt üzenet útján történik a Nyertes nevének feltüntetésével. A Nyertes nevét a Játékszervező a honlapján és a 2.1. pont szerinti közösségi oldalakon is jogosult közzétenni.
 
6.8. A Nyertesnek 3 nap áll rendelkezésre ideje, hogy a Játékszervező értesítését üzenetben visszaigazolja és a Nyeremény átvételéhez, valamint a Nyeremény kézbesítéséhez szükséges szállítási címet írásban megadja a Játékszervező részére.
 
A kapcsolatfelvételt követően a Nyertes és a Játékszervező megegyezhetnek egyéb kapcsolattartási mód használatáról is.
 
6.9. A Nyeremény kézbesítése – amennyiben lehetséges – elektronikus úton, egyéb esetekben postai út igénybevételével történik. A postai költséget a Játékszervező viseli.
 
A Játékszervező a Nyeremény felhasználhatóságát a sikeres kapcsolatfelvételt követő 1 munkanapon belül visszaigazolja, tárgynyeremény esetén 10 munkanapon belül kiküldi.
 
6.10. A Nyertesként kisorsolt személy minden további jogorvoslati lehetőség nélkül, azonnali hatállyal elveszti a jogosultságot a Nyeremény átvételére, amennyiben:
 
– nem felel meg a jelen Játékszabályzat bármely feltételének (pl. 18. életév betöltése, cselekvőképesség);
 
– több és/vagy hamis regisztrációval vett részt a Játékban;
 
– a Játék menetét/eredményét bármilyen módon szándékosan befolyásolni próbálta;
 
– a Játékszervező 6.7. pont szerinti értesítését követő 3 munkanapon belül nem adja meg a 6.8. pontban rögzített adatait.
 
– jelen Játékszabályzat bármely további pontját megsérti.
 
6.11. A Nyertes köteles együttműködni a Játékszervezővel annak érdekében, hogy a Nyeremény átadására-átvételére a jelen Játékszabályzatban meghatározott módon és időben sor kerüljön. 
 
6.12. Amennyiben a jelen Játékszabályzatban rögzített adatszolgáltatási és/vagy együttműködési kötelezettségének a Nyertes bármely okból nem tesz eleget illetve nem felel meg a jelen Játékszabályzatban rögzített bármely feltételnek vagy nem kíván élni a Nyereményével, minden további értesítés vagy intézkedés nélkül véglegesen elveszti a jogosultságát a Nyeremény átvételére.
 
Abban az esetben, ha Nyertes nem szerez jogosultságot a Nyereményre, a Játékszervező dönthet a Játék megismétléséről vagy pótsorsolás elrendeléséről.
6.13. A Nyertes jelen Játékszabályzatban rögzített jogai és kötelezettségei teljes egészébe megegyeznek.
 
 
 
Adatkezelés
7.1. A Játékos Játékban történő adatszolgáltatása önkéntes, de a Játékban történő részvétel feltétele.
 
A játékban való részvétellel egyidejűleg a Játékos kijelenti, hogy a jelen Játékszabályzatot és a Játékszervező mint Adatkezelő Adatvédelmi tájékoztatóját megismerte és elfogadta.
 
A Játékos a Játékban való részvétellel minden további jognyilatkozat nélkül, ráutaló magatartással kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy amennyiben Nyertesként kisorsolásra kerül, abban az esetben a Játékszervező, mint Adatkezelő a nevét, – amennyiben ismert – a lakóhelyeként szolgáló település nevét és a nyertesség tényét nyilvánosságra hozza 6.7. pont szerinti felületeken. Névazonosság esetén a Nyertes a regisztráció során megadott adatai alapján kerül azonosításra. 
 
A Játékos kifejezetten tudomásul veszi, hogy nem jogosult ellenszolgáltatásra az adatainak a Játékkal összefüggésben történő nyilvános közzététele esetében, továbbá azt semmilyen jogcímen nem kifogásolhatja, nem sérelmezheti. 
 
7.2. A Játékos a Játékban történő részvétellel minden további jognyilatkozat nélkül hozzájárul ahhoz, hogy a Játékszervező mint Adatkezelő a 7.4. pontban meghatározott célból a Játékos azon személyes adatait kezelje és feldolgozza, melyeket ő maga önkéntesen ad meg a Játékban történő részvétel során (pl. név, e-mail cím, anyja neve, TAJ szám, születési hely és idő, adószáma. lakcím és levelezési cím, telefonszám, a továbbiakban: Személyes Adat). 
 
A további kezelt adatok: a Játékban történő részvétel ténye, ideje, a nyerés ténye, időpontja. 
 
7.3. A Játékos a Játékban való részvétellel minden további jognyilatkozat nélkül hozzájárul ahhoz, hogy amennyiben Nyertesként kisorsolásra kerül, a Játékszervező mint adatkezelő kérése esetén a Nyeremény átadását megelőzően bemutatja a személyazonosításhoz szükséges okmányait. 
 
7.4. A Játékszervező az adatkezelési és adatfeldolgozási tevékenységet a Játékos önkéntes hozzájárulása alapján, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.), valamint az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 (2016. április 27.) sz. Általános Adatvédelmi Rendeletében (a továbbiakban: GDPR) foglalt rendelkezéseinek megfelelő módon végzi.
 
A Nyertesek adatainak kezelése esetén az adatkezelés indokát a Játékszervező az alábbiakban határozza meg:
 
a Nyereménnyel kapcsolatos esetleges jogérvényesítés érdekében bármely fél részéről;
a Játék Nyerteseinek megállapítása, értesítése, illetve a Nyeremények átadása végett;
A kezelt adatok köre: teljes név, anyja neve, születési hely, születési dátum, TAJ-szám, adóazonosító jel, lakcím, e-mail cím, telefonszám.
 
A Játékszervező a Játékos Személyes Adatait kizárólag a Játékban való részvétel, a sorsolás és a Nyeremény átadása, valamint az adózási és számviteli kötelezettségek teljesítése céljából jogosult kezelni, harmadik személy részére azokat át nem adja, a jogosultsági idő lejártakor pedig köteles haladéktalanul törölni.
 
7.5. A Játékszervező jogosult a Játékos Személyes Adatait a 7.4. pontban meghatározott célból a Játékos hozzájárulásának visszavonásáig, de legkésőbb a Játék végét követő 12 hónapig kezelni.
 
A Nyertes adatait a Játékszervező a Nyeremény átvételétől számított 5 évig jogosult kezelni a 7.4. pont szerinti jogérvényesítés indokára figyelemmel a Nyertes hozzájárulásának esetleges visszavonását követően is. 
 
7.6. A Játékszervező az adatkezelési műveleteket úgy tervezi meg és hajtja végre, hogy az Infotv., a GDPR és az adatkezelésre vonatkozó más szabályok alkalmazása során biztosítsa az érintettek magánszférájának védelmét. 
 
A Játékszervező úgyis mint adatkezelő és mint adatfeldolgozó gondoskodik az adatok kockázattal arányos biztonságáról, továbbá megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek az Infotv., a GDPR valamint az egyéb adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek. 
 
7.7. A Játékos a Személyes Adatai kezeléséhez adott hozzájárulását bármikor, bármilyen korlátozás vagy indokolás nélkül díjmentesen visszavonhatja a Játékszervező alábbi e-mail címére küldött e-mail útján: keninger.vivien @ gmail.com.
 
7.8. A Játékost az Infotv. és a GDPR rendelkezései értelmében az alábbi jogosultságok illetik meg:
 
jogosult az Adatkezelőtől az adatainak kezeléséről tájékoztatást kérni;
kérheti az Adatkezelőtől az adatainak a helyesbítését, törlését vagy zárolását;
jogainak megsértése esetén a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (a továbbiakban: NAIH, székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c., postai cím: 1530 Budapest, Pf.: 5., ugyfelszolgalat@naih.hu, telefon: + 36 (1) 391-1400, honlap: www.naih.hu) vagy bírósághoz fordulhat.
 
 
Felelősségi szabályok
8.1. A Játékszervező kizárja a felelősségét minden olyan kár tekintetében, amely a Játékos érdekkörében a jelen Játékszabályzat be nem tartása, vagy az értesítés, illetve kézbesítés (pl. Nyeremény postai kézbesítésének elmaradásáért vagy késedelméért, illetve a kézbesítés során keletkezett károkért) Játékszervezőnek fel nem róható okból történő meghiúsulása miatt keletkezik.
 
8.2.  A Játékszervező kizárja a felelősségét a bármely posztban szereplő állításból, információból, hibából, hiányosságból vagy a Játékos által közzétett vagy továbbított tartalom felhasználásából származó bármilyen kárért vagy veszteségért. 
 
A Játékos kizárólagos polgári és büntetőjogi felelőssége, hogy az általa közzétett posztban szereplő információ valótlan, téves vagy egyéb módon félrevezető információt tartalmazhat, sértheti-e más személy jogát vagy törvényes érdekét.
 
8.3. A Játékszervező a Nyeremény esetleges hibáiért, hiányosságaiért kizárja a felelősségét, kivéve, ha a felelősség kizárását a magyar vonatkozó jogszabályok kifejezett rendelkezéssel tiltják. 
 
8.4. A Játékszervező fenntartja a jogot, hogy az előre nem látható, a meghirdetett Nyeremény igénybevételét lehetetlenné tevő okok miatt a Nyereményt megváltoztassa vagy visszavonja. 
 
8.5. A Játékszervező fenntartja a jogot, hogy a Nyertesnek a Nyereménnyel kapcsolatos bármely reklamációját elutasítsa. 
 
8.6. A Játékszervező nem vállal felelősséget a Nyeremény kézbesítésének és/vagy átvételének a helytelen vagy téves személyazonosító adatok és/vagy elérhetőségek következtében történő ellehetetlenülése miatt.
 
8.7. A Játékos az általa tévesen szolgáltatott adatokból adódó valamennyi következményt maga viseli, az ezzel kapcsolatos felelősség és minden ezzel járó jogi és anyagi következmény a Játékost terheli. 
 
8.8. A Játékszervező nem vállal felelősséget azért, ha a Játék időtartama alatt bármely, a Játékkal összefüggő weboldal technikai okokból időszakosan nem érhető el. 
 
8.9. A Játékszervező, a Facebook, illetve az Instagram közösségi hálózatok kizárnak minden felelősséget bármilyen kártérítési, kártalanítási igényért a Játékban való részvétellel összefüggésben, továbbá a Játék vagy annak lebonyolítása esetleges hibáiból, hiányosságaiból eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségekért. 
 
A Játékos a Játékban történő részvétellel kifejezetten lemond a Játék szervezésével, lebonyolításával, a sorsolással és a nyereményekkel kapcsolatosan a Facebook, illetve az Instagram közösségi hálózattal szembeni bármilyen igény érvényesítéséről.
 
8.10. A Játékszervező jogosult a Játékot előzetes vagy utólagos értesítés nélkül, egyoldalú döntéssel szüneteltetni vagy megszüntetni.
 
8.11. Bármilyen, a Játék kapcsán felmerülő vitás kérdésben a Játékszervező döntése irányadó. 
 
8.12. A Játékszervező kizárja felelősségét a Játékkal kapcsolatos bármilyen kommunikációs anyagban esetlegesen előforduló nyomdai hibáért.
 
 
 
Általános rendelkezések 
9.1. A Játékszervező fenntartja a jogot, hogy a Játék feltételeit, így különösen a Játék időtartamát és a jelen Játékszabályzatot bármely időpontban módosítsa, amelyről haladéktalanul tájékoztatja a Játékosokat a 2.1. pont szerinti közösségi oldalakon. 
 
9.2. A Játékszervező a Játékból eredő jogviták rendezésére hatáskörtől függően a Budai Központi Kerületi Bíróság, illetve a perindításkori székhelye szerinti Törvényszék kizárólagos illetékességét köti ki, amelyet a Játékosok a Játékban való részvétellel kifejezetten elfogadnak.
 
9.3. A Játékszervező jelen játékszabályzatot a www.kvszunet.hu címen elérhető hivatalos weboldalán teszi közzé. A Játékszervező a Játék teljes időtartama alatt biztosítja a Játékszabályzat előbbiek szerinti – folyamatos – elérhetőségét.
 
9.4. A Játékszervező nem köteles válasz e-mailt küldeni a Játékosok részére, kivéve a 7. pontban foglaltakat.
 
9.5. A Játék promóciójára a Facebook, illetve az Instagram szabályzatai és felhasználási feltételei is vonatkoznak. 
 
 
 
Érd, 2024.02.01.
 
KvSzünet
 
Játékszervező